Inloggen

Log in om je favoriete evenementen en gekochte tickets op te slaan in je VanPlan account.

Registreren VanPlan

Nog geen account? Maak je VanPlan account aan

Account aanmaken

Algemene voorwaarden

ALGEMENE TICKETINGVOORWAARDEN VANPLAN

Definities

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

NDC:               Gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW, zijnde de
                        besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NDC mediagroep B.V., statutair
                        gevestigd en kantoorhoudende te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, tevens
                        kantoorhoudende te 9723 HE Groningen, aan de Lübeckweg 2, ingeschreven in het
                        Handelsregister onder nummer 01016748.

VanPlan:          VanPlan biedt een overzicht van evenementen en uitjes en ontlast event-organisatoren met
                        online kaartverkoop als de ticketpartner voor Noord Nederland. VanPlan is onderdeel van NDC
                        mediagroep B.V.

Aanbieder:      De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via VanPlan Tickets verkoopt voor een Evenement.

Koper:             De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website www.vanplan.nl Tickets koopt voor
                        een Evenement.

Overeenkomst:   De overeenkomst tussen de Aanbieder en de Koper.

Boeking:          Het tot stand brengen van een overeenkomst, waarbij de Koper een Overeenkomst aangaat
                        met de Aanbieder van een Evenement.

Evenement:    Een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week
                        waarvoor Tickets zijn uitgegeven door de Aanbieder. 

Ticket:             Het toegangsbewijs welke toegang geeft tot het daarop vermelde Evenement.

1.         Toepasselijkheid

1.1       
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Boeking van Tickets via de website www.vanplan.nl.

1.2       
NDC behoudt zich te allen tijden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.3       
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4       
Op de Overeenkomst kunnen tevens de algemene voorwaarde van de Aanbieder alsmede huisregels en/of gedragsregels van toepassing zijn, die in het betreffende geval te raadplegen zijn op de website van de Aanbieder en/of het Evenement.      

 

3.         Totstandkoming Overeenkomst

3.1       
VanPlan biedt Tickets aan van de Aanbieder en is daarbij tussenpersoon die geen deel uitmaakt van de Overeenkomst tussen Koper en Aanbieder.

3.2       
VanPlan verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement. Verzending van Tickets door VanPlan aan de Koper vindt plaats namens de Aanbieder.

3.3      
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking plaatst via de website www.vanplan.nl.

3.4      
Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen en/of deze te annuleren.

 

4.         Tickets

4.1       
De Koper kan via VanPlan een of meerdere Tickets aanschaffen voor Evenementen die op website www.vanplan.nl worden aangeboden. De door VanPlan geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder en worden door VanPlan slechts aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.2       
Zonder geldig Ticket kan geen toegang worden gegarandeerd tot het Evenement.

4.3       
Tickets zijn eenmalig geldig en de toegang tot het Evenement zal worden verleend aan degene die het Ticket als eerste presenteert aan de controleur van het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper het Ticket onder zich te houden en te voorkomen dat derden hier ongevraagd gebruik van kunnen maken.

4.4       
Het is de Koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VanPlan en/of de Aanbieder:
i. Tickets te verkopen aan derden dan wel op enigerlei andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; 

ii. Tickets in commerciële uitingen –op welke wijze dan ook– aan te bieden dan wel op andere commerciële wijze te verwijzen naar de Tickets;

4.5       
Indien de Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van de Aanbieder en/of de huisregels/gedragsregels die van toepassing zijn op het Evenement, kan VanPlan en/of de Aanbieder de Tickets ongeldig verklaren. De houder van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige vorm van schadevergoeding of restitutie.  

4.6      
VanPlan en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets per Koper. Boekingen die dit maximum overschrijden, kunnen zonder voorafgaand bericht worden aangepast dan wel ongedaan gemaakt worden.

4.7      
De Koper ontvangt de Tickets zodra de Boeking is afgerond en onder de voorwaarde dat de koopprijs is voldaan. Tickets kunnen zowel per post als per e-mail aan de Koper worden toegezonden. Na afronding van de bestelling ontvangt de Koper een e-mailbevestiging. E-Tickets dienen uitgeprint te worden meegenomen naar het Evenement.

4.8      
Na ontvangst van de bestelde Tickets dient de Koper deze te controleren op juistheid. Indien er sprake is van enige onjuistheid, dient de Koper contact op te nemen met VanPlan via e-mail: info@vanplan.nl of telefonisch: 050-5844429.

4.9      
Het is niet mogelijk Tickets via VanPlan te retourneren of om te ruilen.

 

5.         Gegevensverwerking

5.1      
De Koper geeft VanPlan toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan de Aanbieder die nodig zijn om uitvoering te geven aan de Boeking en de Overeenkomst tot stand te laten komen. Indien de Koper bij het tot stand brengen van de Overeenkomst daarvoor toestemming heeft gegeven, worden zijn gegevens gebruikt om hem te informeren omtrent vergelijkbare acties via VanPlan. 

5.2      
De Koper erkent op de hoogte zijn van de inzameling en verstrekking van de in art. 5.1 genoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Het Privacy- en Cookiestatement van NDC zijn hierop van toepassing. Deze zijn te raadplegen via https://www.ndcmediagroep.nl/privacy-statement/ en https://www.ndcmediagroep.nl/cookies/.

5.3       
Voor alle vragen omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de Koper zich wenden tot NDC. Dit kan per e-mail:privacy@ndcmediagroep.nl of per post: NDC mediagroep B.V., t.a.v. Juridische Zaken, postbus 394, 8901 BD Leeuwarden.

 

6.         Aansprakelijkheid

6.1       
VanPlan kan niet worden aangemerkt als organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken rondom het Evenement.

6.2       
Annuleringen of wijzigingen van data en/of aanvangstijden omtrent het Evenement worden door de Aanbieder aan de Koper doorgegeven en is geen verantwoordelijkheid van VanPlan.

6.3       
Indien en voor zover het Evenement wordt geannuleerd, zal VanPlan aan de Koper nimmer zelfstandig overgaan tot terugbetaling van de koopprijs. Het kan voorkomen dat de Aanbieder VanPlan verzoekt over te gaan tot restitutie, in welk geval VanPlan wederom slechts handelt als tussenpersoon namens de Aanbieder.

6.4       
VanPlan is niet aansprakelijk voor schade van de Koper, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (het bezoeken van) het Evenement. VanPlan is tevens niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de Tickets door de Koper of door welke oorzaak dan ook. Als de Koper VanPlan om vervangende Tickets verzoekt, is VanPlan gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.5       
Indien en voor zover VanPlan ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.6       
De op de website www.vanplan.nl getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.

6.7       
Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van NDC zijn opgenomen ten behoeve van de gebruiker. Hoewel NDC uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op www.vanplan.nl wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

7.         Klachten en geschillen

7.1       
Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie omtrent het Evenement dient de Koper contact op te nemen met de Aanbieder.

7.2       
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.3       
Indien zich een geschil voordoet die betrekking heeft op VanPlan, treden VanPlan en de Koper met elkaar in overleg en zetten zij zich in om tot een oplossing van het geschil te komen.

7.4       
Wanneer het geschil niet tot een oplossing als bedoeld in art. 7.3 heeft geleid, wordt deze bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NDC mediagroep B.V.

Definities

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Adverteerder:

De Klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een reclamebemiddelaar, reclame-uitingen ter werving voor diens onderneming of organisatie, dan wel voor diens producten en/of diensten in een medium van NDC mediagroep plaatst.

Consument:

De Klant die natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Huishouden:

Elke adres verblijvend in het Verspreidingsgebied van een van de weekbladen van NDC mediagroep.

NDC:

Gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NDC mediagroep BV gevestigd te (8932 PA) Leeuwarden aan de Sixmastraat 15, website: www.ndcmediagroep.nl (Kvk-nummer: 01016748) of een met haar verbonden vennootschappen die een Overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst:

Alle tussen NDC en Klant gesloten Overeenkomsten voor onder anderen de levering van diensten of zaken door NDC aan Klant en het aangaan van een samenwerking tussen NDC en Klant.

Prestatie:

Iedere door NDC op grond van de Overeenkomst na te komen verplichting, waaronder, maar niet limitatief: het plaatsen van een advertentie, het verrichten van diensten, het leveren van zaken of het doen van betalingen;

Verspreidingsgebied:
Het voor ieder door NDC gedrukte dag- week- of maandblad door NDC, vast te stellen gebied waarbinnen het dag- week of maandblad regelmatig fysiek wordt verspreid.

Klant:

De wederpartij van NDC in de zin van artikel 6:231 sub c Burgerlijk Wetboek, zijnde de partij(en) waarmee NDC de Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten;

 

Artikel 1.         Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ieder aanbod van NDC tot het aangaan van een overeenkomst.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Naast deze algemene voorwaarden kunnen door NDC aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard, indien bepalingen uit de aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden, prevaleren de bijzonder voorwaarden. Alle door Klant gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden worden door NDC uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3

Bij onverenigbaarheid van deze algemene voorwaarden met de bepalingen in de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

1.4

Op de Overeenkomst met de Klant die tevens Adverteerder is, zijn mede van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Reclame en Reclamecontracten van de Stichting ROTA (“De Regelen”), in werking getreden op 1 januari 2010 met uitzondering van de artikelen 16.2, 16.3 en 24 van de Regelen. Bij onverenigbaarheid van de Regelen met deze algemene voorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden.

1.5

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 2.         Aanbod en aanvaarding

2.1

Ieder aanbod van NDC is vrijblijvend en kan onverwijld na aanvaarding worden herroepen.

 

Artikel 3.         Termijnen

3.1

Alle termijnen voor het verrichten van een Prestatie gegeven door NDC zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het verstrijken van een termijn waarop NDC een Prestatie zou verrichten, zonder dat de Prestatie is verricht, leidt niet tot verzuim aan de zijde van NDC.

 

Artikel 4.         Prestatie

4.1

NDC spant zich ervoor in de door haar te leveren Prestatie tijdig en naar beste kunnen uit te voeren.

4.2

Bij advertenties spant NDC zich er, onverminderd haar redactionele vrijheid, voor in dat de advertentie op de door de Klant voorgeschreven wijze en datum wordt geplaatst.

 

Artikel 5.         Bezorging dag- week- en maandbladen

5.1

NDC spant zich ervoor in de bezorging van dag- week- en maandbladen tijdig bij de Abonnee of Huishouden te bezorgen.

 

Artikel 6.         Duur en opzegging Overeenkomst

6.1
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen of anders uit de Overeenkomst blijkt.

6.2

De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt van rechtswege, tenzij anders is overeengekomen. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7.         Auteursrecht advertenties

7.1
Indien NDC voor de uitvoer van de Overeenkomst advertentiemateriaal in opdracht voor de Klant opmaakt is NDC  rechthebbende van de auteursrechten voor de gebruikte advertenties ten behoeve van de gesloten Overeenkomst tussen Klant en NDC.

7.2

Het is Klant niet toegestaan de door NDC voor de Overeenkomst opgemaakte advertenties te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van NDC.

7.3
De in artikel 7.1 genoemde bescherming van auteursrechten geldt voor de opgemaakte advertentie en niet voor (deel) materiaal zoals aangeleverd door Klant.

7.4

NDC behoudt zich van het recht voor kosten in rekening te brengen voor de opmaak van advertentie(s) voor de uitvoer van de Overeenkomst.

 

Artikel 8.         Betaling

8.1

Betalingen dienen voor de door NDC te leveren Prestatie te worden verricht en binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, tenzij anders is overeengekomen. (in geval van toepasselijkheid van de Regelen van de Stichting ROTA is artikel 16.2 van de Regelen niet van toepassing)

8.2

De Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting of verrekening daarvan met vorderingen op NDC, tenzij de Klant tevens Consument is.

8.3

Facturen kunnen door de NDC zowel elektronisch op het door de Klant opgegeven e-mailadres als op papier worden verstuurd.

 

Artikel 9.         Verzuim en kosten

9.1

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant jegens NDC in verzuim. Gedurende het verzuim is de Klant aan NDC een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de invordering van facturen – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de Klant. (In geval van toepasselijkheid van de Regelen van de Stichting ROTA is artikel 16.3 van de Regelen niet van toepassing).

9.2

Indien de Klant tevens Consument is, dan is de Klant bij verzuim pas buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen en hij daarbij tevens is gewezen op de gevolgen van het uitblijven van betaling. De buitengerechtelijk kosten bedragen voor de Consument:

 

Hoofdsom                  percentage vergoeding

over de eerste € 2500          15%  min. € 40

over de volgende € 2500     10%

over de volgende € 5000       5%

over de volgende € 190.000   1%

over het meerdere               0.5%

de vergoeding kan nimmer meer bedragen dan max. € 6775

 

Artikel 10.       Hoofdelijkheid

10.1

Indien sprake is van meer dan één Klant bij de Overeenkomst, dan zijn deze jegens NDC hoofdelijk verbonden tot de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 11.       Gegevensverwerking

11.1

NDC verzamelt persoonsgegevens van de Klant en gebruikt deze voor het doeleinde waarvoor de Klant de gegevens aan NDC heeft verstrekt. NDC hanteert een privacy beleid dat op haar website is gepubliceerd. De Klant geeft toestemming voor verwerking van zijn gegevens.

 

11.2

NDC kan de door haar verzamelde persoonsgegevens gebruiken om de Klant door middel van een nieuwsbrief of op andere wijze op de hoogte te stellen van producten of diensten die voor de Klant interessant kunnen zijn. Indien de Klant hiertegen bezwaar heeft kan dit worden gemeld bij NDC t.a.v. de Afdeling Privacybeleid via onderstaande contactgegevens.

 

email:

contact.dvhn@ndcmediagroep.nl

 

post:

NDC mediagroep bv

tav. KlantenContactCentrum/afdeling Privacybeleid

Antwoordnummer 37

9700VB Groningen

 

11.3

De Klant kan te allen tijde inzicht krijgen in zijn gegevens en deze desgewenst aanpassen. Een verzoek tot inzage gebeurt schriftelijk bij NDC t.a.v. de Afdeling Privacybeleid zoals genoemd in artikel 11.2.

11.4
NDC zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden doorgeven, behalve aan partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn of de voor de doeleinden van het privacy beleid gecontracteerde bewerker of een bevoegde instantie op grond van een wettelijke verplichting.

11.5

De Klant vrijwaart NDC voor eventuele in verband met de verwerking opkomende aanspraken van derden.

 

Artikel 12.       Prijswijzigingen

12.1

NDC is bevoegd na het sluiten van de Overeenkomst prijswijzigingen door te voeren. Indien een prijswijziging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, is de Klant die tevens Consument is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13.       Overmacht

13.1

NDC is niet gehouden tot het nakomen van op haar rustende verplichtingen en schade te vergoeden indien zij verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede, maar niet limitatief verstaan: het niet of niet deugdelijk functioneren van de pers, het wegvallen van internet of telecommunicatieverbindingen ongeacht de oorzaak, tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, verkeersopstopping, werkstakingen, gebrekkigheid van zaken, materialen, documenten, hardware, software, problemen met transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard dan ook waardoor het vervoer van werknemers van NDC of door NDC verkochte zaken of door haar ingeschakelde derden wordt gehinderd of belemmerd, ziekte van haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, blokkade, oproer e.d., dit alles voorkomend bij NDC en/of bij haar ingeschakelde derden en/of bij de Klant.

13.2

Indien een overmacht situatie langer dan tien dagen heeft geduurd, heeft NDC het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijke te ontbinden (overeenkomstig artikel 6:265 BW). Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 14.       Ontbinding

14.1

NDC heeft naast de wettelijke bevoegdheid daartoe het recht de Overeenkomst te ontbinden in geval bij de Klant sprake is van: een aanvraag van surseance van betaling, faillissement, fusie, overname, liquidatie, splitsing, ondercuratelestelling, onder bewindstelling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, bestuurswisseling, overlijden;

14.2
De Klant heeft niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of te vernietigen, tenzij de Klant tevens Consument is. Dit artikel laat consumentenrechtelijke beschermingsbepalingen onverlet.

 

Artikel 15.       Aansprakelijkheid

15.1

De aansprakelijkheid van NDC jegens Klant voor schade wegens een tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of op welke grondslag dan ook en van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit de tussen NDC en de Klant gesloten Overeenkomst en daarmee verband houdende overeenkomsten en door NDC, haar werknemers, hulppersonen- of zaken is veroorzaakt, is beperkt tot ten hoogste het door de verzekeraar van NDC in het concrete geval uit te keren bedrag, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van NDC of een van haar leidinggevenden.

15.2

Indien de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt is de aansprakelijkheid van NDC beperkt tot de directe schade voor ten hoogste 10% van het bedrag van de laatste factuur.

15.3
NDC is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen: omzet/winstderving, bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, schade door fouten of onjuistheden in een advertentie, fouten of onjuistheden bij de plaatsing of het niet plaatsen of niet volgens de verwachting van de Klant plaatsen van een advertentie, schade door tegenvallende belangstelling, het mislopen of kwijtraken van klanten als gevolg van de wijze waarop een advertentie is geplaatst, dit alles in de breedste zin van het woord, beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en de daarop aanwezige informatie (software).

15.4

De leden 15.1 en 15.2 en 15.3 laat toepasselijke consumentenrechtelijke beschermingsbepalingen onverlet.

15.5

Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval wanneer Klant NDC niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen een periode van twee maanden na het moment waarop het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan.

 

Artikel 16.       Toepasselijk recht

16.1

Op de Overeenkomst en alle in verband daarmee direct of indirect voortvloeiende rechtsvorderingen is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17.       Bevoegde rechter

17.1

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen — zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Indien de Klant tevens Consument is heeft deze het recht binnen een maand nadat door NDC schriftelijke een beroep op dit beding is gedaan voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Klantenservice

Heb je een vraag? Wij helpen je graag!

Klik hier om je vraag te stellen

Vanplan Events op Facebook