Inloggen

Log in om je favoriete evenementen en gekochte tickets op te slaan in je VanPlan account.

Registreren VanPlan

Nog geen account? Maak je VanPlan account aan

Account aanmaken

Voorwaarden ticketing

ALGEMENE TICKETINGVOORWAARDEN VANPLAN

Definities

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Mediahuis Noord : Gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediahuis Noord B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, tevens kantoorhoudende te 9723 HE Groningen, aan de Lübeckweg 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01016748.

VanPlan: VanPlan is aanbieder van online kaartverkoop als de ticketpartner voor Noord Nederland. VanPlan is onderdeel van Mediahuis Noord B.V.

Aanbieder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via VanPlan Tickets verkoopt voor een Evenement.

Koper:  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website www.vanplan.nl Tickets koopt voor een Evenement.

Overeenkomst:   De overeenkomst tussen de Aanbieder en de Koper.

Boeking:  Het tot stand brengen van een overeenkomst, waarbij de Koper een Overeenkomst aangaat  met de Aanbieder van een Evenement.

Evenement:  Een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week waarvoor Tickets zijn uitgegeven door de Aanbieder. 

Ticket: Het toegangsbewijs welke toegang geeft tot het daarop vermelde Evenement.

1.         Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Boeking van Tickets via de website www.vanplan.nl.

1.2 Mediahuis Noord behoudt zich te allen tijden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Op de Overeenkomst kunnen tevens de algemene voorwaarde van de Aanbieder alsmede huisregels en/of gedragsregels van toepassing zijn, die in het betreffende geval te raadplegen zijn op de website van de Aanbieder en/of het Evenement.      

3.         Totstandkoming Overeenkomst

3.1  VanPlan biedt Tickets aan van de Aanbieder en is daarbij tussenpersoon die geen deel uitmaakt van de Overeenkomst tussen Koper en Aanbieder.

3.2  VanPlan verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement. Verzending van Tickets door VanPlan aan de Koper vindt plaats namens de Aanbieder.

3.3  De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking plaatst via de website www.vanplan.nl.

3.4  Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen en/of deze te annuleren.

4.         Tickets

4.1  De Koper kan via VanPlan een of meerdere Tickets aanschaffen voor Evenementen die op website www.vanplan.nl worden aangeboden. De door VanPlan geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder en worden door VanPlan slechts aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.2  Zonder geldig Ticket kan geen toegang worden gegarandeerd tot het Evenement.

4.3  Tickets zijn eenmalig geldig en de toegang tot het Evenement zal worden verleend aan degene die het Ticket als eerste presenteert aan de controleur van het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper het Ticket onder zich te houden en te voorkomen dat derden hier ongevraagd gebruik van kunnen maken.

4.4 Het is de Koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VanPlan en/of de Aanbieder:
i. Tickets te verkopen aan derden dan wel op enigerlei andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; 

ii. Tickets in commerciële uitingen –op welke wijze dan ook– aan te bieden dan wel op andere commerciële wijze te verwijzen naar de Tickets;

4.5 Indien de Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van de Aanbieder en/of de huisregels/gedragsregels die van toepassing zijn op het Evenement, kan VanPlan en/of de Aanbieder de Tickets ongeldig verklaren. De houder van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige vorm van schadevergoeding of restitutie.  

4.6 VanPlan en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets per Koper. Boekingen die dit maximum overschrijden, kunnen zonder voorafgaand bericht worden aangepast dan wel ongedaan gemaakt worden.

4.7 De Koper ontvangt de Tickets zodra de Boeking is afgerond en onder de voorwaarde dat de koopprijs is voldaan. Tickets kunnen zowel per post als per e-mail aan de Koper worden toegezonden. Na afronding van de bestelling ontvangt de Koper een e-mailbevestiging. E-Tickets dienen uitgeprint te worden meegenomen naar het Evenement.

4.8 Na ontvangst van de bestelde Tickets dient de Koper deze te controleren op juistheid. Indien er sprake is van enige onjuistheid, dient de Koper contact op te nemen met VanPlan via e-mail: info@vanplan.nl of telefonisch: 050-5844429.

4.9 Het is niet mogelijk Tickets via VanPlan te retourneren of om te ruilen.

5.         Gegevensverwerking

5.1 De Koper geeft VanPlan toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan de Aanbieder die nodig zijn om uitvoering te geven aan de Boeking en de Overeenkomst tot stand te laten komen. Indien de Koper bij het tot stand brengen van de Overeenkomst daarvoor toestemming heeft gegeven, worden zijn gegevens gebruikt om hem te informeren omtrent vergelijkbare acties via VanPlan. 

5.2 De Koper erkent op de hoogte zijn van de inzameling en verstrekking van de in art. 5.1 genoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Het Privacy- en Cookiestatement van Mediahuis Noord zijn van toepassing. 

5.3 Voor alle vragen omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de Koper zich wenden tot Mediahuis Noord. Dit kan per e-mail:privacy@mediahuisnoord.nl of per post: Mediahuis Noord B.V., t.a.v. Juridische Zaken, postbus 394, 8901 BD Leeuwarden.

6.         Aansprakelijkheid

6.1  VanPlan kan niet worden aangemerkt als organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken rondom het Evenement.

6.2  Annuleringen of wijzigingen van data en/of aanvangstijden omtrent het Evenement worden door de Aanbieder aan de Koper doorgegeven en is geen verantwoordelijkheid van VanPlan.

6.3  Indien en voor zover het Evenement wordt geannuleerd, zal VanPlan aan de Koper nimmer zelfstandig overgaan tot terugbetaling van de koopprijs. Het kan voorkomen dat de Aanbieder VanPlan verzoekt over te gaan tot restitutie, in welk geval VanPlan wederom slechts handelt als tussenpersoon namens de Aanbieder.

6.4  VanPlan is niet aansprakelijk voor schade van de Koper, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (het bezoeken van) het Evenement. VanPlan is tevens niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de Tickets door de Koper of door welke oorzaak dan ook. Als de Koper VanPlan om vervangende Tickets verzoekt, is VanPlan gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.5  Indien en voor zover VanPlan ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.6  De op de website www.vanplan.nl getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.

6.7  Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Mediahuis Noord zijn opgenomen ten behoeve van de gebruiker. Hoewel Mediahuis Noord uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op www.vanplan.nl wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

7.         Klachten en geschillen

7.1 Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie omtrent het Evenement dient de Koper contact op te nemen met de Aanbieder.

7.2  Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.3  Indien zich een geschil voordoet die betrekking heeft op VanPlan, treden VanPlan en de Koper met elkaar in overleg en zetten zij zich in om tot een oplossing van het geschil te komen.

7.4  Wanneer het geschil niet tot een oplossing als bedoeld in art. 7.3 heeft geleid, wordt deze bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Mediahuis Noord B.V.

VanPlan.nl is onderdeel van Mediahuis Noord, de algemene voorwaarden van Mediahuis Noord vind je hier

Klantenservice

Heb je een vraag? Wij helpen je graag!

Klik hier om je vraag te stellen

Vanplan Events op Facebook