Capella Frisiae - Útsicht

16 juli, Martinikerk in BOLSWARD

Inloggen

Log in om je favoriete evenementen en gekochte tickets op te slaan in je VanPlan account.

Registreren VanPlan

Nog geen account? Maak je VanPlan account aan

Account aanmaken
Ga terug naar de homepagina

Útsicht: concert in Bolsward Aggie van der Meer uit Bolsward en oud-Workumer Hoite Pruiksma: twee namen die al jarenlang met elkaar zijn verbonden als het gaat om muziek en poëzie. Al meerdere malen heeft Hoite Pruiksma Friestalige teksten van Aggie van der Meer op muziek gezet. En elke keer weer b...

Lees meer

Útsicht: concert in Bolsward

Aggie van der Meer uit Bolsward en oud-Workumer Hoite Pruiksma: twee namen die al jarenlang met elkaar zijn verbonden als het gaat om muziek en poëzie. Al meerdere malen heeft Hoite Pruiksma Friestalige teksten van Aggie van der Meer op muziek gezet. En elke keer weer blijkt dat de expressie en de klank van de Friese taal voor Hoite een vruchtbaar uitgangspunt te zijn om boeiende muziek te componeren met gebruikmaking van die teksten van Aggie.

Daarom heeft de Stichting UP (Uitzonderlijke Producties) besloten om de gedichten- en verhalenbundel ‘Útsicht’ uit te geven met teksten van Aggie van der Meer, inclusief een CD met de muziek van Hoite Pruiksma. Een bundel in woord, muziek en beeld, over het Friese land, de mensen, de taal en cultuur, over alledaagse en niet-alledaagse zaken.

Die vruchtbare samenwerking bleek o.a. in 2019 met het programma ‘Sykje’ dat toen in de Broerekerk in Bolsward werd uitgevoerd. Voor dat concert schreef Aggie ‘Leechte’, ‘Wachtsje’, ‘Berte fan de tiid’ en de cyclus ‘Heal-wiis’, bestaande uit drie liederen voor koor.
In het voorjaar van 2020 vroeg Hoite aan Aggie om korte gedichten te maken tussen de acht delen van Messiaens ‘Quatuor pour la fin du temps’. Naast de verbindende teksten tussen de delen van het Quatuor, schreef Aggie een gedicht vooraf: ‘It Lân fan no’ en een afsluitend gedicht, ‘Befleine tiid’. Dat programma ging onder de titel ‘Tiid’ in première en het was indrukwekkend.

Tenslotte schreef Aggie ‘Ofskie’ (Afscheid) in het najaar van 2020 naar aanleiding van de zeven delen van het Requiem van Fauré. ‘Ofskie’ werd door Hoite op muziek gezet voor tenorsolo, piano, harmonium en cello.

Al deze hiervoor genoemde composities zijn komende zaterdag 16 juli te horen in de Martinikerk in Bolsward. Tevens vindt er die avond de presentatie plaats van de verhalenbundel ‘Útsicht’ met gedichten en verhalen van Aggie en met fraaie landschapsfoto’s van Foppe Schut. Het laatste onderdeel van het concert is het hiervoor al genoemde ‘It Lân fan no’, Het land van nu. In dit werk voor dubbelkoor, harmonium, piano en tenorsolo zingt het koor het Latijnse ‘Agnus Dei qui tollis peccata mundi’ (Lam Gods, dat de zonden van de wereld draagt) als een gebed en tevens aanklacht voor de mensheid die bezig is de aarde door haar leefstijl te vernietigen.

De tenor zingt de Friese woorden van het gedicht dat ons bewust wil maken van ons bestaan als mens op deze aarde, in het hier en nu. De muziek verbeeldt door haar lange lijnen het Friese landschap met haar oneindige luchten, de ruimte en de natuurlijke stilten. Beide koren vormen de dialoog tussen mensen en groepen mensen; het klokgelui op de piano versterkt de landschappelijke sfeer en de urgentie van bewustwording rond het thema van klimaatverandering.

Over dat klokgelui zegt Hoite: “Fan jongs ôf ha ik in fassinaasje hân foar it lieden fan tsjerkeklokken. It mei-inoar lieden fan de swiere manljusklok en frouljusklok as in roustaasje troch myn bertstêd Warkum nei it tsjerkhôf rûn, makken djippe yndruk op my. Lûd dat paste by it libben en de dea fan in leefmienskip. Wannear’t in man ferstoar en nei it grêf brocht waard, begûn de manljusklok te lieden, by in frou begûn de heal-toan-hegere frouljusklok te lieden. It lieden fan de jubelklok boppe yn’e toer fan Warkum, dy’t trije kear deis liedt (om 8.00, 12.00 en 18.00 oere) hat syn histoaryske oarsprong yn it fieren fan de deistige gebeds-tsjinsten yn de eardere kleasters fan dit stedsje. Klokken hearre by it lânskip, binne de klankdragers fan it lânskip en spylje in wichtige rol yn’e muzyk dy’t ik komponearre foar dizze bondel. Klokliedster Aggie van der Meer, mei har leafde foar de meiminske en har kreative, skerpsinnige en frije geast, makket ús troch har gedichten en ferhalen mei bewust fan ús minsklik bestean yn it no, de maatskiplike feroarings en ûntwikkelings en de karren dêr’t wy foar stean”.

Het concert in de Martinikerk in Bolsward op 16 juli begint om 20.00 u.

Vertaling Friese tekst:
‘Van jongs af aan heb ik een fascinatie gehad voor het geluid van kerkklokken’, aldus Hoite.
‘De geluiden van de zware mannenklok en vrouwenklok die vanuit de toren van mijn geboortestad Workum kwamen wanneer een rouwstoet door de stad naar het kerkhof liep, maakten veel indruk op mij. Geluid wat paste bij het leven en de dood van een leefgemeenschap. Wanneer een man overleed en naar zijn graf werd gebracht, begon de mannenklok te luiden, bij een vrouw begon de halve-toon-hogere vrouwenklok te luiden. Het gelui van de jubelklok boven in de toren van Workum, die drie keer daags luidt (om 8.00, 12.00 en 18.00 uur)
kent zijn historische oorsprong in het vieren van de dagelijkse getijdediensten in de voormalige kloosters van dit stadje. Klokken horen bij het landschap, zijn de klankdragers van het landschap en spelen een belangrijke rol in de muziek die ik componeerde voor deze bundel. Klokkenluidster Aggie van der Meer, met haar liefde voor de medemens en haar creatieve, scherpzinnige en vrije geest, maakt ons door haar gedichten en verhalen mede bewust van ons menselijk bestaan in het nu, de maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen en de keuzes waar we voor staan.’

Lees minder

Links

Data en tijden

za 16 juli 2022 : 20:00 - 22:00

Prijzen

Normaal Voorverkoop
Volwassenen : € 24.00 € 21.00

Voorverkoop: via website www.stichting-up.nl.

Waar is het?

Martinikerk
Groot Kerkhof 26
8701 HG BOLSWARD

€ 24,00