JMteaterwurk - Echt Wier!

12 november, Dorpshuis It Swettehûs in SCHARNEGOUTUM

Inloggen

Log in om je favoriete evenementen en gekochte tickets op te slaan in je VanPlan account.

Registreren VanPlan

Nog geen account? Maak je VanPlan account aan

Account aanmaken
Ga terug naar de homepagina

Toneel door Jan Arendz en Marijke Geertsma. As je lang byelkoar binne, dan falt der wolris in stilte.In stilte dy’t hieltyd langer duorret, omdat it measte al sein en ferteld is.Mar as de relaasjeterapeut dan wol, dat je ferplicht in oerke deis mei elkoar prate, dan dogge je dat, dan geane je der f...

Lees meer

Toneel door Jan Arendz en Marijke Geertsma.

As je lang byelkoar binne, dan falt der wolris in stilte.In stilte dy’t hieltyd langer duorret, omdat it measte al sein en ferteld is.Mar as de relaasjeterapeut dan wol, dat je ferplicht in oerke deis mei elkoar prate, dan dogge je dat, dan geane je der foar sitten.
Dan komme de ferhalen, miskien sels wol de geheimen, noch noait earder ferteld. Dan lokket it ien it oare út en dan docht ek bliken dat hoe lang je ek byelkoar binne net alles sein en ferteld is.

Echt Wier! is in foarstelling mei ferhalen en anekdotes oer deistige saken, oer trou en iensumheid, oer opromje en bewarje, oer sliepe en wekker lizze, oer buien en útstruijen, oer doe, oer no, oer aanst.Jan Arendz en Marijke Geertsma ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje scènes, dy dan wer komysk en dan wer earnstich binne.

PORTRET TEKENJE LITTE FAN JOSELS ?
Frâns Faber tekent jûns in oere foar en in oere nei de foarstelling portretten (gjin karikatuur!) As jo je tekenje litte wolle troch Frâns dan kin dat op de jûn dêr’t jo in kaartsje foar ha. Foar opjefte sjoch www.jmteaterwurk.nl It tekenjen sels kostet neat. Wol stiet der in pot foar in frijwillige bijdrage.

Lees minder

Links

Data en tijden

za 12 november 2022 : 20:00 - 23:00

Prijzen

Normaal Voorverkoop
Volwassenen : € 20.00 € 20.00

Toelichting: incl. 1x koffie/thee.

Voorverkoop: kaarten@dorpshuis-scharnegoutum.nl of 0515-422828.

Waar is het?

Dorpshuis It Swettehûs
Legedyk 43
8629 RL SCHARNEGOUTUM

€ 20,00